Geriserv

Palvelut

Vanhusten tehostettu palveluasuminen

Palvelun tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään palvelutalossa kodinomaisissa oloissa. Pyrkimyksenämme on, että asiakkaille tarjottava hoiva kattaa kunnan vanhushoidolle asettamat laatutavoitteet sekä ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevat laatusuositukset (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto, 2008). Tavoitteena on tukea ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta heidän toimintakyvystään.

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa asukas tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa jatkuvaa 1- 2 henkilön hoivaa, tukea, ohjausta, valvontaa ja huolenpitoa. Suurimmalla osalla asukkaista on dementoivia sairauksia. Asiakas tarvitsee valvontaa ja/tai hoitoa myös yöllä niin paljon, että henkilökuntaa pitää olla paikalla ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen sisältää seuraavat tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuolto ja siivous, joiden osalta tuottaja perii asiakasmaksut suoraan asiakkailta. Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan kannalta asianmukaiset apuvälineet.

Tavoitteena on, että asukas voi asua kuntonsa heikentymisestä huolimatta toimintayksikössä elämänsä loppuun saakka, myös saattovaiheen ajan. Siirtäminen muihin yksiköihin tapahtuu vain lääketieteellisillä perusteilla.

Terveyskeskus järjestää lääkäripalvelut asumisyksikön asukkaille. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa avustaa asukkaita terveyspalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä tai järjestää asukkaalle asianmukainen apu.

Palvelujen antaminen perustuu asiakkaalle erikseen annettavaan tilaajan tekemään viranhaltijapäätökseen. Asukkaiden palvelutarpeen arvioinnissa noudatetaan kunnassa käytössä olevia arviointimenetelmiä.

Omaishoidon vapaapäivä

Omaishoidon palvelusetelillä hoitoa ostettaessa asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus 11,50€/vrk.
Hinta sisältää asumisen yhden hengen huoneessa ruoan sekä hoidon.
Paikanvaraus: 040 657 3722

Lisätietoja palvelusetelistä ja sen myöntämisestä: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Ikaihmiset/Kotihoito/Palveluseteli

 

Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen

Palveluasuminen on pääsääntöisesti yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa, mutta jossain tapauksissa kuntoutusmenetelmästä riippuen myös tavallista palveluasumista itsenäisessä asunnossa.
Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee mielenterveysongelmansa vuoksi intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujalla on palveluntarjoajan mahdollisuuksien puitteissa mahdollisuus kieli- ja kulttuuritaustansa huomioivaan hoitoon ja huolenpitoon. Mielenterveyskuntou-tujan on saatava säännöllistä tukea ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissaan kuten itsenäisessä asumisessa ja elämänhallinnan saavuttamisessa. Lisäksi osa mielenterveyskuntoutujista tarvitsee ajoittaista valvontaa kuntoutuessaan. Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee palveluntuottajan apua lääkehoitonsa suunnitelman mukaisessa toteuttamisessa.
Tavoitteena on saavuttaa itsenäiseen asumiseen, sosiaalisten suhteiden ja verkostojen solmimi-seen ja vahvistamiseen sekä julkiseen asiointiin tarvittavat toimintavalmiudet siinä määrin, että mielenterveyskuntoutuja kykenisi siirtymään myöhemmin tukiasumisen palvelujen piiriin. Mielenterveyskuntoutujaa kannustetaan myös palveluasumisyksikön ulkopuoliseen työtoimintaan. Mielenterveyskuntoutuja osallistuu järjestettyyn päivätoimintaan ja monipuoliseen viriketoimintaan, jonka tavoitteena on kehittää muun muassa musiikki-, liikunta- tai kädentaitoja.
Palveluntuottajalta edellytetään myös ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen järjestämistä, jonka avulla mielenterveyskuntoutujat saavat palveluntuottajaan yhteyden ollessaan avun tar-peessa silloin, kun palveluntuottajan henkilökunta ei ole paikalla asumispalveluyksikössä.

Tukiasuminen

Tukiasuminen on asumisen muoto, jossa mielenterveyskuntoutuja asuu mahdollisimman itsenäisesti. Tukiasumisen erottaa tuetusta asumisesta se, että mielenterveyskuntoutuja asuu Rovaniemen kaupungin tai palveluntuottajan järjestämässä tukiasunnossa ja on tällöin vuokrasuhteessa jommankumman toimijan kanssa. Tällaiset tukiasunnot sijaitsevat yleisesti toisen asumispalvelu-yksikön, kuten palveluasumista tarjoavan yksikön välittömässä läheisyydessä.

Tukiasumisen palvelujen piirissä oleva mielenterveyskuntoutuja tarvitsee tukea ja ohjausta asumi-sessaan, päivittäisissä arjen askareissaan, elämänhallinnassaan ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä kuntoutuakseen mahdollisimman itsenäiseen päivittäiseen elämänhallintaan. Mielenterveyskuntoutujan hoiva ja huolenpito toteutetaan tukikäyntien ja -soittojen avulla, joiden oikeanlaisesta toteuttamisesta ja määrästä ohjeistetaan mielenterveyskuntoutujan henkilökohtaisessa kuntoutussuunnitelmassa.
Tukiasuminen on suunnitelmallista ja aktiivista kuntoutumista, joka toteutetaan kuntoutussuunni-telman mukaan asiakaslähtöisesti. Mielenterveyskuntoutujalla on palveluntuottajan mahdolli-suuksien puitteissa mahdollisuus kieli- ja kulttuuritaustansa huomioivaan hoitoon ja huolenpitoon. Myös omassa kodissaan asuville kuntoutujille varmistetaan mahdollisuus osallistua asumista tuke-vien palvelujen ohella kuntouttaviin, esim. musiikki-, liikunta- ja kädentaitoja kehittäviin palveluihin.

Mielenterveyskuntoutujaa tuetaan harjoittamaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja, hoitamaan raha-asioitaan sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Häntä ohjataan mahdollisuuksien mukaan siirtymään työelämään tai opiske-lemaan. Kuntoutus perustuu kuntoutujan luontaisiin sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa.

Palveluntuottajalta edellytetään ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen järjestämistä, jonka avulla mielenterveyskuntoutujat saavat palveluntuottajaan yhteyden ollessaan avun tarpeessa. 

 

 

© Geriserv Oy | Totontie 9, rak.1, 5.krs, 97140 Muurola
Toteutus Nettitaivas